اهداف

فراهم سازی بستر ایجاد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی از مسیر تجاری‌سازی دانش مبتنی بر نظام مسائل، چالش‌ها و موضوعات جامعه بر اساس فراهم سازی ارکان تجاری سازی زیر یک سقف و شبکه‌سازی به منظور کاهش هزینه‌ها هدف و راهبرد مرکز می باشد.