بازدید دکترقاضی زاده هاشمی وهیئت همراه ازمرکزشتابدهی و زیست بوم نوآوری خیام، آبان ماه 99