مرکزتجاری سازی

مرکزتجاری سازی

مرکزتجاری سازی

مرکز تجاری سازی با کادری متخصص از صاحبان صنایع، آشنا به جامعه و بازار، بازاریاب تشکیل شده است. که مجوز نمونه‌سازی ایده و یا بهینه‌سازی محصول فناور را پس ازارزیابی‌های همه جانبه و بازارسازی و بازارشناسی جهت نمونه سازی صادر می‌نماید.همچنین فروش کلیه محصولات ساماندهی شده توسط هسته‌های فناور و یا زیست بوم در این مرکز مدیریت می شود.