مرکزتوانمندسازی ومنتورینگ

مرکزتوانمندسازی ومنتورینگ

مرکزتوانمندسازی ومنتورینگ

با توجه به اهمیت توانمندسازی دانش آموختگان دانشگاهی متناسب با نیاز جامعه و آشنایی ایشان در جهت کسب دانش مرتبط با تجاری سازی دانش مرکز توانمندسازی و منتورینگ در زیست بوم نوآوری خیام ایجاد شده است. این مرکز دارای تجهیزات کامل آموزشی می‌باشد که مدیریت آن توسط منتورهای فناور و صاحبان صنایع صورت می‌پذیرد. همچنین توانمندسازی و آشناسازی پرسنل شاغل در مراکز دولتی و صنایع با هدف افزایش بهره‌وری از دیگر اهداف این مرکز می‌باشد.