مرکزکارگزاری

مرکزکارگزاری

این مرکز با هدف رصد و برقراری ارتباط مابین صاحبان محصولات فناور، صنایع و جامعه نیازمند محصول فعالیت می کند. بنابراین هدف این مرکز فروش محصولات فناور که تمامی مراحل تجاری سازی را گذرانیده و مجوزهای مربوط را اخذ نموده لکن در بازار مشکل دارد و از سویی رفع نیاز صنایع و جامعه و نیازمندی‌های فناورانه است.