تالارفناوری نقطه ورودبه زیست بوم(اکوسیستم) نوآوری خیام است. دراین تالارمجازی ، جا برای همه هست!دانش آموخته، متخصصین، ایده پرداز، فناور، مخترع، صنعت گر، سرمایه گذارو...

تالارفناوری محل تلاقی و نقطه ارتباط بین علم و دانش با نیازو چالش خواهدبود. درتالارفناوری توانایی های شماکشف خواهدشد.
قابلیت های شما دیده می شود، سطح فناوری و آمادگی فناورانه شما ارزیابی می گردد
و بدین ترتیب شما به بهترین نقطه برای آغازمسیرپرماجرای فناوری هدایت خواهید شد
و البته فراموش نکنید که یک زیست بوم نوآوری درطول مسیرهمراه و پشتیبان شماست.

درتالارفناوری ، اطلاعات قابلیت های فناورانه شما اعم ازایده، دانش فنی، محصول و خدمت فناورانه، به نام خودتان ثبت شده و درقالب بانک های تخصصی ساماندهی می شود.

هرکدام ازاین بانک های تخصصی درراستای کارآفرینی واشتغال زایی موردبهره برداری قرارخواهدگرفت:​

اما این پایان ماجرا نیست! ما بانک های اطلاعاتی مختص متقاضیان فناوری نیزپیش بینی کرده ایم تا بتوانند:

ما برای موفقیت برنامه داریم، به جمع ما درتالارفناوری خیام بپیوندید...