معرفی

مرکز شتابدهی و زیست بوم نوآوری خیام نخستین مرکز خصوصی مرتبط با تجاری سازی دانش در حوزه زیست فناوری مبتنی بر شتابدهی و تمامی علوم و فناوری‌ها در حوزه اکوسیستمی می باشد که در شهر مقدس مشهد در جوار بارگاه ملکوتی عالم آل محمد (ص) دایر شده است.