چشم انداز

دستیابی به الگویی موفق در تجاری سازی دانش در بخش خصوصی، فراهم سازی بستر اشتغال 1000 دانش آموخته دانشگاهی و راه اندازی اولین برج فناوری زیست بوم نوآوری خیام در افق 1404 چشم انداز این مرکز می‌باشد.